โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด
ช่องทางบริการประชาชนในการติดต่อเพื่อทราบข้อมูลต่างๆ
1.โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด หมู่ 12 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130

คำขวัญวันเด็กประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๑
รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี